Ksawery Trojanowski

Ksawery Trojanowski (zm. w 1891 r. w Mamels we Francji) - uczestnik powstania listopadowego, działacz emigracyjny we Francji.
Pochodził z Przasnysza. W powstaniu listopadowym walczył jako podoficer pułku piechoty. Po klęsce powstania wyemigrował do Francji. W latach 1842-1846 był związany ze Zjednoczeniem Emigracji Polskiej. Był autorem projektu zjednoczenia emigracji przez powołanie Reprezentacji Emigracyjno-Narodowej. W 1846 r. został członkiem Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, a w 1848 r. kandydował w wyborach do Centralizacji.
BIBLIOGRAFIA
1. Adam Białczak, Podoficerowie i oficerowie powstania listopadowego z obwodów: ostrołęckiego i przasnyskiego, Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego, R. 13, 1999, s. 103.
2. Elżbieta Zielińska, Wpisani w historię. Słownik biograficzny województwa ostrołęckiego, Ostrołęka 1990, s. 168.