Roman Hoppe

HOPPE Roman (1908-1979), profesor nauk weterynaryjnych.

Urodził się 9 października 1908 r. w Gniewaniu na Podolu. Ojciec Michał był buchalterem, a matka, Maria z Jurczyńskich, prowadziła dom i zajmowała się wychowywaniem dzieci. Ukończył gimnazjum w Tomaszowie Mazowieckim (matura1927). W 1928 r. rozpoczął studia matematyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Rok później przeniósł się na Wydział Weterynaryjny tegoż uniwersytetu. Przez pewien czas łączył studia z asystenturą. W 1935 r. uzyskał dyplom lekarza weterynarii. Po studiach pracował w Katedrze Patologii i Anatomii Patologicznej jako starszy asystent. Tam też (1937) doktoryzował się na podstawie pracy O zmianach histologicznych w nerkach płodu przy brucellozie bydła.
W latach 1937–1939 pracował w Przasnyszu jako powiatowy lekarz weterynarii. W randze podporucznika brał udział w walkach wrześniowych, kończąc je pod Lwowem. Po odbyciu kampanii wrześniowej wrócił do pracy w Przasnyszu, by w 1945 r. ponownie objąć stanowisko powiatowego lekarza weterynarii (do 1948 r.). W l. 1945-1947 pracował dodatkowo jako nauczyciel chemii i fizyki w przasnyskim liceum. Nie przyjął złożonej mu oferty objęcia stanowiska inspektora szkolnego w powiecie. 
W 1946r. odbył w Warszawie przewód habilitacyjny na podstawie pracy Wpływ ułożenia głowy i szyi na kształtowanie się czaszki płodów końskich i płynące stąd wskazania dla rozwiązywania ciężkich porodów u klaczy. W 1947 r. uzyskał tytuł docenta położnictwa zwierząt. Prowadził z tego zakresu wykłady zlecone. W 1948 r. wyprowadził się z Przasnysza i osiedlił w Marysinie Wawerskim. W l. 1948–1953 był konsultantem Ministerstwa PGR do spraw niepłodności klaczy. W 1950 r. został kierownikiem Katedry Położnictwa i Patologii Rozrodu Zwierząt (od 1952r. w strukturze Wydziału Weterynaryjnego SGGW). W 1954 r. otrzymał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w1965 – profesora zwyczajnego. W latach 1956–1958 był prodziekanem, a następnie w latach 1958–1960 dziekanem Wydziału Weterynaryjnego SGGW. W latach 1962–1965 pełnił funkcję prorektora ds. nauki SGGW.
Był zastępcą redaktora naczelnego „Życia Weterynaryjnego”, a w 1955 i 1957 r. prezesem Polskiego Towarzystwa Nauk Weterynaryjnych, ponadto członkiem Komitetu Nauk Weterynaryjnych PAN. Udzielał się w Towarzystwie Opieki nad Zwierzętami. 
Za swą działalność naukowo-dydaktyczną i społeczno-zawodową był wielokrotnie odznaczany i nagradzany. Odznaczony został m. in. Złotym Krzyżem Zasługi (1956) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1973), Złotą Honorową Odznaką Zrzeszenia Lekarzy Weterynarii (1974), Odznaką Zasłużonego Pracownika Rolnictwa (1976), Odznaką Za Wzorową Pracę w Służbie Weterynaryjnej (1966), odznaczeniami zagranicznymi Uczelni Weterynaryjnej w Brnie Ignatiego Josepha Pesincy (1969) oraz AemilaPribyla (1977). Otrzymał nagrodę indywidualną drugiego stopnia Ministerstwa Oświaty i Szkolnictwa Wyższego (1970), nagrodę zespołową stopnia drugiego Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki (1974).Jego dorobek naukowy i publicystyczny obejmuje 110 pozycji, w tym prace doświadczalne (61), prace o charakterze referentowo-poglądowym, artykuły i komunikaty naukowe (32), prace podręcznikowe (7), recenzje (4), prace popularno-naukowe (6). 
Rodzinę założył, żeniąc się z Henryką Śliwkowską, której rodzice posiadali gospodarstwo rolne na Zawodziu. Henryka Hoppe (1916-2002) była wieloletnią działaczką harcerską, w l. 1945-46 komendantką Hufca ZHP w Przasnyszu. Z ich związku przyszli na świat synowie, Jan i Andrzej. Obaj osiedlili się w USA. 
Zmarł 1 lutego 1979 r. w Warszawie. Pochowany został na cmentarzu w Marysinie Wawerskim. 25 czerwca 1983 r. odbyła się uroczystość nadania imienia prof. dr hab. Romana Hoppe lecznicy specjalistycznej w Przasnyszu. Na ścianie budynku odsłonięto tablicę pamiątkową (w październiku 2003 r. przeniesioną do dawnej siedziby starostwa powiatowego), a w Muzeum Historycznym w Przasnyszu zorganizowano poświęconą mu wystawę czasową. Jego imię nosi też jedna z przasnyskich ulic.
BIBLIOGRAFIA
Biogram w Wikipedii: https://pl.wikipedia.org/wiki/Roman_Hoppe.
A. Borkowski, Przasnyskie portrety. Część pierwsza, Przasnysz 2004, s. 49-52.
J. From, Roman Hoppe – przasnyskie karty jego życiorysu, w: Przasnyska Oświata i Kultura w okresach pokoju, Warszawa-Przasnysz 1988, s. 70–74.
W. Krzyżewski, Historia weterynarii Ziemi Przasnyskiej w XIX i XX wieku, Przasnysz 1994, s. 209-223.
W. Krzyżewski, Profesor Roman Hoppe – wybitny położnik i pierwszy kierownik Katedry Położnictwa i Patologii Rozrodu Zwierząt w Warszawie:http://www.muzeumwet.tpzp.xip.pl/index.php?numer=1&nr=2&idww=6. 
K. Millak, Uczelnia Weterynaryjna w Warszawie 1840–1965, Warszawa 1965, s. 311–315.